Read Electron Spectrometry Of Atoms Using Synchrotron Radiation 2005